V naší laboratoři se všichni držíme bezpečnostních pokynů vyučujícího a řádu učebny chemie, bez kterého by to ani nešlo.

Pokud se nebude někdo řídit těmito pravidly, bude z kroužku bez vyjímky vyloučen!

Zde máme jeho znění, se kterým by se měl seznámit každy, kdo chce provádět chemické experimenty.

 

LABORATORNÍ ŘÁD UČEBNY CHEMIE

 

1. Na práci v laboratoři se připrav podle pokynů vyučujícího.

2. Do laboratoře vstupuj jen se souhlasem vyučujícího, v příslušném oblečení.

3. V laboratoři a při práci s chemickými látkami je zakázáno jíst a pít!

4. Před začátkem práce zkontroluj stav pracoviště a potřebných pomůcek, včetně osobních ochranných prostředků.

5. Chovej se ukázněně, pracuj podle pokynů vyučujícího na přiděleném úkolu a zadaný postup bez souhlasu učitele neměň!

6. Pracuj soustředěně a opatrně, zejména s kapalnými žíravinami a hořlavinami. Nepozornost způsobuje nehody!

7. Se zařízením laboratoře zacházej šetrně.

8. Udržuj čistotu a pořádek na svém pracovišti, neplýtvej vodou, plynem, elektrickou energií.

9. Každé vysypání, vylití chemikálie nebo jinou nehodu ohlas vyučujícímu, který zabezpečí zdravotně

bezpečnou likvidaci látky a další potřebná opatření!

10. Před použitím chemikálie si pozorně přečti nápis na štítku, nepoužívej chemikálie z neoznačených lahví, chemikálie nikdy neochutnávej!

11. S hořlavými kapalinami nebo látkami, které vytvářejí se vzduchem výbušné směsi, nepracuj v blízkosti otevřeného ohně!

12. Zbytky chemikálií dávej do určených nádob.

13. Při práci používej osobní ochranné pomůcky.

14. Po skončení práce zkontroluj stav svého pracovního místa, používaných pomůcek a chemikálií, zkontroluj uzavření vody, plynu, oken, vypnutí elektrického proudu.

15. Nezapomeň si umýt ruce vodou a mýdlem!

16. Z místnosti můžeš odejít jen se souhlasem vyučujícího.

17. Pročti a zapamatuj si zásady první pomoci, umístění a obsah lékárničky, důležitá telefonní čísla, umístění telefonu a používání hasicích přístrojů a osobních ochranných prostředků.

 

PRVNÍ POMOC PŘI POŽKOZENÍ ZDRAVÍ CHEMIKÁLIÍ

 

První pomoc při zasažení pokožky:

Odstranit znečištěný oděv, oplachovat pokožku proudem tekoucí vody (vlažné) po dobu 5i až

20 minut, neztrácet čas hledáním neutralizačního roztoku. Potom opláchnout neutralizačním

roztokem:

  • při polití kyselinou 10% roztokem hydrogenuhličitanu sodného
  • při polití hydroxidem 5% roztokem kyseliny citrónové nebo octové

Místo ovázat sterilním obvazem. Podat silnou černou kávu nebo čaj (u dětí), zabezpečit klid a

teplo (přikrýt).

 

První pomoc při zasažení očí:

Vyplachovat proudem vlažné vody nejméně 20 minut, víčka držet široce rozevřená.

Neprovádět neutralizaci, cizí tělíska násilně neodstraňovat. Obvázat oko volně a vždy odvést

postiženého k lékaři.

 

První pomoc při požití chemické látky:

 

NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ OPĚTOVNÉHO POLEPTÁNÍ!!!

Podat dostatečné množství tekutin, např. vlažnou vodu se živočišným uhlím.

Hydroxidy (sodný, draselný, vápenatý) – vypít 3% roztok kyseliny octové, mléko s rozšlehanými bílky.

Kyseliny (chlorovodíková, sírová, octová) – vypít mléko s rozšlehanými bílky, suspenzi oxidu hořečnatého, klid, teplo.

Manganistan draselný – vypít mléko nebo roztok cukru, podat živočišné uhlí, potom podat

olivový olej, klid, teplo.

Peroxid vodíku – vypít 1/2 l vody nebo mléka.

Síran měďnatý – vypít mléko s rozšlehaným bílkem.

 

 

První pomoc při nadýchání chemikálie:

Zabezpečit přívod čerstvého vzduchu, umělé dýchaní, zabezpečit průchodnost dýchacích cest,

zabezpečit klid v polosedící poloze, teplo, podat silnou černou kávu.

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Záchranná služba 155

Policie 158 

Požáry 150